skip to Main Content

Veilig mailen in de zorg

In het kort

Experts uit verschillende organisaties hebben in opdracht van het Informatieberaad Zorg gewerkt aan een nieuwe norm voor het gebruik van e-mail in de zorg. De NTA7516 norm schept een nieuwe richtlijn waaraan veilig e-mailen in de zorg moet voldoen en geeft daarmee duidelijkheid aan de eisen die worden gesteld bij het versturen van persoonlijke gezondheidsinformatie.

Communiceren

De zorg over de borging van de privacy en de integriteit van berichten bestaat in ieder geval ook in de Zorg. Nu zijn er in Nederland bijna 130.000 zorgaanbieders werkzaam, die vanuit hun dagelijkse werkzaamheden moeten communiceren met andere zorgverleners, zorgverzekeraars, diverse overheidsinstellingen en niet in de laatste plaats met patiënten en hun eventuele mantelzorgers. Met de door deze actoren gebruikte veelheid aan methoden en technieken van digitale communicatie, is er in de loop van de tijd een wirwar ontstaan aan soorten berichten en de wijze waarop deze verwerkt of überhaupt gelezen kunnen worden. Vaak is het veilig mailen in de zorg ver te zoeken, regelmatig wordt er nog gebruik gemaakt van ‘handmatige’ interfaces of zelfs faxen.

De digitale zorg

In 2014 is op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Informatieberaad Zorg ingesteld; een bestuurlijke samenwerking tussen het ministerie en zorgpartijen om in gezamenlijkheid te komen aan een duurzaam en effectief informatiestelsel in de zorg. Ook al in de wetenschap dat de zorg op afstand ofwel de digitale zorg steeds belangrijker gaat worden. Het Informatieberaad heeft vier Outcome-doeleinden vastgesteld, die tot doel hebben om te komen tot digitale medicatieveiligheid, het door patiënten kunnen inzien van hun medische gegevens inzien en koppelen aan hun eigen persoonlijke gezondheidsgegevens, het door zorgverleners overdragen van gegevens digitaal en gestandaardiseerd aan andere zorgverleners en tot slot het eenmalig vastleggen en hergebruiken van de gegevens.

Een van de projecten onder auspiciën van het Informatieberaad Zorg is het project ‘Veilig mailen in de Zorg’. Dit project heeft meerdere doelen. In de eerste plaats het opstellen van een norm (vooralsnog NTA7516) met een beschrijving van de eisen waaraan e-mails, met daarin patiëntgegevens, moeten voldoen om veilig te kunnen zijn. Daarnaast het vaststellen van standaarden voor veilig emailverkeer en het vinden van een oplossing voor de interoperabiliteit tussen applicaties die veilig e-mailen ondersteunen.

De privacywet AVG van mei 2018 vergroot de behoefte aan veilig e-mailen. Daarnaast gaat per 1 januari 2020 de nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in. Ook daarvoor is veilige communicatie in de zorg van groot belang.

Aangetekend Mailen in de zorg

Zeker gelet op de dynamiek in vraag en aanbod van de mogelijkheden tot gegevensuitwisseling in de Zorg, is het een uitdagend traject om tot sluitende oplossingen te komen, die voldoen aan de Outcome doelstellingen van het Informatieberaad Zorg.

Aangetekend Mailen is een van de ondertekenaars van de Intentieverklaring Veilige Mail. Wij hebben ons daarmee gecommitteerd aan een actieve inzet bij het realiseren van gebruiks¬vriendelijke en veilige mail in de zorg.
Overigens is Aangetekend Mailen al geruime tijd actief in de Zorg. Onze dienst wordt door diverse zorginstellingen met succes ingezet.

Meer weten?

    Zij maken ook gebruik van de Digitale Postbode

    Back To Top
    ×Close search
    Zoeken